logo 2G Guide & Guard adviesbureau, trainingsbureau en leverancier van produkten voor bedrijfsveiligheid

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Keasberry Veiligheids Consultancy B.V. handelend onder de naam 2G Guide & Guard

 

 

1. Toepassing Algemene Voorwaarden en tot standkoming van de overeenkomst
a. Alle uitgebrachte offertes geschieden onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst, dan wel (ingeval de offerte diverse opties bevat) op de nader opgemaakte overeenkomst.
b. In het onderstaande wordt onder “opdrachtgever” Keasberry Veiligheids Consultancy B.V. (KVC B.V.) verstaan.
Onder “Afnemer” wordt verstaan de wederpartij van KVC in de tot stand gekomen overeenkomst, dan wel geadresseerde van de door KVC verzonden offerte.
c. Alle offertes hebben een geldigheid van drie maanden, tenzij in de offerte anders wordt vermeldt.
d. Offertes zijn gebaseerd op gegevens die zijn verkregen door een bezoek aan de Afnemer, of de bij een aanvraag door de Afnemer verstrekte gegevens en/of tekeningen.
e. De overeenkomst komt tot stand, zodra de schriftelijke opdracht van het aanbod Keasberry Veiligheids Consultancy B.V. heeft bereikt. Uit de schriftelijke opdracht naar KVC moet duidelijk blijken dat de Afnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
f. Indien in door de Opdrachtgever uitgebrachte offerte wijzigingen worden aangebracht door de Afnemer, komt in afwijking tot het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de opdrachtgever schriftelijk aan de Afnemer heeft bericht met deze wijzigingen in de offerte in te stemmen.

 

2. Wijzigingen
Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen pas dan van kracht zijn, als zij schriftelijk tussen KVC en Afnemer zijn overeengekomen.

 

3. Duur van de overeenkomst
a. Overeenkomsten inzake de levering en/of installatie van diensten en producten gelden voor de duur van de uitvoering van de opdracht c.q. het project.
b. Overeenkomsten die een duurzame(re) relatie tussen KVC en Afnemer inhouden, zoals in geval van het verzorgen van opleidingen, gelden voor onbepaalde tijd, tenzij in de offerte of overeenkomst anders wordt vermeld.
 Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, eindigt de overeenkomst van rechtswege door het verloop van de bepaalde tijd. Bij verlenging van de overeenkomst dienen de Opdrachtgever en Afnemer dit schriftelijk overeen te komen.

 

4. Levering en verzending
a. Alle leveringen geschieden franco aan het door de Afnemer opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
b. Alle producten zijn vanaf het ogenblik dat zij het magazijn hebben verlaten voor rekening en risico van de Afnemer, ook ingeval van franco levering en niettegenstaande eventuele anders luidende bepalingen op de vrachtbrief.

 

5. Termijnen
a. Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijn zijn aangegeven, zal KVC haar diensten en producten binnen redelijke termijnen leveren.
b. De in de offerte of overeenkomst vermelde termijnen gelden niet als fataal, tenzij anders is overeengekomen.

 
6. Prijzen en tarieven
a. De diensten en producten zullen worden geleverd tegen de in de offerte of de overeenkomst, c.q. de Bijlage hiervan genoemde prijzen en tarieven.
b. De in de offerte genoemde prijzen en tarieven hebben dezelfde geldigheidsduur als de offerte.
c. De genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en gebaseerd op levering franco huis binnen Nederland.
d. Indien een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, hebben de prijzen en tarieven en geldigheidsduur tot het einde van het kalenderjaar. Hierna heeft KVC het recht de prijzen en tarieven eenmaal per jaar te herzien. De nieuw te gelden prijzen en tarieven zullen uiterlijk één maand voor afloop van het kalenderjaar bekend worden gemaakt.

 

7. Facturering
Direct na totstandkoming van de overeenkomst dan wel de schriftelijke verstrekking van een nadere opdracht zal KVC 50% van door de Afnemer te betalen vergoeding factureren. Na aflevering van het eerste concept zal wederom 25% van de opdrachtsom worden gefactureerd. Het restant zal vervolgens direct na voltooiing van de overeenkomst c.q. opdracht worden gefactureerd.
Een uitzondering geldt voor de standaard cursussen en regionale open-inschrijf cursussen. Hiervoor dient de vergoeding minimaal 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag betaald te zijn.

 

8. Betaling
a. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
b. Bij uitblijven van betaling binnen deze termijn is Afnemer tevens de wettelijke rente over het in de factuur genoemde bedrag verschuldigd.
c. Afnemer is direct incassokosten verschuldigd indien op de uiterste betaaldatum niet is betaald. De incassokosten zijn 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 70,=.
d. Afnemer is niet gerechtigd tot enige korting of inhouding op het verschuldigde bedrag, tenzij dit door KVC is toegestaan.

 

9. Eigendomsvoorbehoud
Alle door KVC aan Afnemer te leveren en/ of geleverde diensten en producten blijven eigendom van KVC totdat de Afnemer volledig aan haar verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of opdracht heeft voldaan.

 

10. Geheimhouding
a. KVC garandeert alle informatie die zij bij uitvoering van de werkzaamheden verkrijgt van en over Afnemer, vertrouwelijk te behandelen. KVC zal zorgdragen dat deze informatie niet onvoorwaardelijk door derden kan worden ingezien of in handen van derden geraakt.
b. KVC zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven in sub a. van dit artikel opleggen aan alle overige bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.
c. Afnemer verbindt zich, alle informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of opdracht van KVC verkrijgt, slechts te gebruiken voor het doel waarvoor de overeenkomst of opdracht is gesloten en overigens vertrouwelijk te behandelen. Afnemer zal deze informatie slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is en in dat geval opslaan op een voor derden niet toegankelijke plaats. Afnemer draagt er zorg voor dat de informatie niet door derden kan worden ingezien of in handen van derden geraakt.
d. De door KVC uitgebrachte aanbiedingen waaronder vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters, etc. blijven eigendom van KVC, ook aal zijn daarvoor kosten aan de Afnemer in rekening gebracht. Zij dienen in een goede staat aan KVC te worden geretourneerd, tenzij anders overeengekomen.
 

11. Garanties
a. KVC garandeert de deugdelijkheid van de door KVC geleverde zaken en verrichte werkzaamheden gedurende een periode van 12 maanden na (op)levering, mits de Afnemer aantoont dat de deugdelijkheid uitsluitend of overwegend is te wijten aan bij (op)levering niet waarneembare gebreken, gebrekkige be- of afwerking, of slecht materiaal.
b. De garantie bestaat daarin, dat KVC de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor haar rekening zal herstellen, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zal zorgdragen. Ingeval van vervanging worden de vervangen diensten en/of goederen eigendom van KVC.
c. Alle garantieverplichtingen vervallen ingeval van:
- onjuist gebruik, onoordeelkundige behandeling, verkeerde toepassing of ondeugdelijk onderhoud door of vanwege Afnemer;
- zonder voorafgaande toestemming van KVC aangebrachte wijzigingen, nabewerkingen en/of reparaties;
- gebreken welke zijn veroorzaakt door chemische, elektrische of atmosferische storingen.

 

12. Vrijwaring
Afnemer vrijwaart KVC voor aanspraken van derden(waaronder begrepen werknemers van Afnemer) voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst of opdracht.

 

13. Reclames
Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de diensten en/of goederen of de oplevering van de werkzaamheden, dan wel binnen eenzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt. Bij gebreke hiervan wordt de Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard en vervalt het recht op reclame.

 

14. Overmacht
a. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van KVC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door KVC niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst of opdracht te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
b. Indien KVC bij het betreden van de overmacht reeds een gedeelte van de overeengekomen diensten heeft geleverd, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is KVC gerechtigd voor de reeds verrichte werkzaamheden afzonderlijk een nota te zenden en is Afnemer gehouden deze te voldoen.
c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan KVC zijn toe te rekenen. Hieronder worden onder andere begrepen stakingen, overheidsmaatregelen, gewapend conflict, opstand, burgeroorlog, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij en het in gebreke blijven van (toe)leveranciers van KVC.
 

15. Opzegging, Annulering en Verplaatsing
a. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is eenieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Deze opzegging dient te geschieden per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van minstens drie maanden.
b. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk ingeval van een overeenkomst voor bepaalde tijd of een bepaald contract.
c. Annulering van overeengekomen opleidingen kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen datum 30% van het overeengekomen bedrag;
 bij annulering tot 14 dagen voor de overeengekomen datum 80% van het overeengekomen bedrag;
 bij annulering binnen 14 dagen of minder voor de overeengekomen datum 100% van het overeengekomen bedrag.
 Verplaatsing van regionale (“open inschrijf”) opleidingen kan uitsluiten schriftelijk worden gedaan. Per verplaatste dag wordt een bedrag van € 50,= in rekening gebracht.


16. Beëindiging
a. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden (waaronder begrepen gederfde winst) en rente, ingeval:
 de wederpartij één of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de wederpartij, na schriftelijke aanmaning om binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn alsnog haar verplichtingen na te komen, nalatig blijft in het nakomen van die verplichtingen;
 aan de wederpartij surséance van betaling is verleend of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel een daartoe strekkend verzoek is ingediend;
 de wederpartij in liquidatie treedt of anderszins geheel of gedeeltelijk wordt opgeheven, waaronder tevens wordt begrepen de inbreng van het bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf.
b. Ingeval van een situatie als genoemd onder sub.a is de vordering over het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst en ook de uit opschorting of beëindiging voortvloeiende schade, direct opeisbaar. Voorts kan KVC alsdan het door haar geleverde als haar eigendom terugvorderen.

 

17. Adreswijziging
a. Afnemer is gehouden eventuele adreswijzigingen binnen 10 dagen aan KVC mee te delen.
b. KVC is gerechtigd het laatst opgegeven adres als juist te blijven beschouwen tot haar een nieuw adres door de Afnemer wordt meegedeeld.

 

18. Toepasselijk recht
Op alle uitgebrachte offertes en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

zoekmachine om de website te doorzoeken